BYGGEBRANSJEN MANGLER ANSATTE MED YRKESFAG­ UTDANNING

TETT SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

  • Viktig å ha ledere som har helhetsforståelse for hele byggeprosessen
  • Ledere må ha kompetanse i tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplass
  • Ledere må beherske digitale verktøy som BIM, Excel etc
  • Ledere må ha god forståelse for prosjektsty­ring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
  • Ledere bør kjenne grunnleggende elemen­ter i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir en god og handlingsorientert mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen i tillegg til bygge- og anleggsleder. Under­visningen er primært en lederutdanning og legger vekt på praktiske verktøy for utøvelse av ledelse på mellomledernivå.

Med sikte på at studiet skal ha aktualitet, arbeider skolen tett med sentrale bransjeorga- nisasjoner som BNL, EBA og NELFO og ellers med bedrifter i bygg- og anleggsbransjen.