BYGGENÆRINGEN ETTERSPØR EN MER PRAKTISK OG ERFARINGSBASERT UTDANNING

HØYERE YRKES­FAGLIG UTDANNING

Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS ble stiftet 8. desember 2015, og eies av seks fylkeskommuner på Østlandet. Selskapet er opprettet for å tilby arbe- idslivet etterspurt praksisbasert kompetanse på bachelornivå. Det første studiet som vil bli tilbudt er bachelor i byggeplassledelse.

Det er to hovedgrunner til at fylkeskommunene ønsker å etablere denne utdanningen. Det ene er at byggenæringen etterspør en mer praktisk og erfaringsbasert utdanning som i større grad enn i dag kan kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming som sikrer færre feil i overgangen mellom den prosjekterende og den utførende delen av en byggeprosess. Samtidig skal et slik studium bidra til å ta bort feil som skyldes misforståelser og manglende innsikt i hvordan den operative del av byggeprosessen faktisk gjennomføres.

Den andre grunnen er at eierne tror det vil styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene når foreldre og elever ser at det er en reell karrierevei også innen yrkesfagene. Opptakskriteriene speiler dette ved at yrkeserfaring er et krav slik det også de neres i Forskrift om opptakt til høgre utdanning.

Byggebransjen har betydelige utfordringer. Det mangler ansatte med yrkesfagutdanning samti- dig som det er en stor andel fremmedspråklige ansatte og et stort innslag av underleverandører. Dette er medvirkende årsaker til det fortsatt gjøres for mange feil i utøvelsen av yrkene. Det fører også til for mange personskader på byg- geplassen og det koster til slutt samfunnet som sitter igjen med regningen.

En måte å bedre situasjonen på er å sørge for bedre samspill på byggeplassen. Tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bacheloren i byggeplassledelse legger derfor stor vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelses loso . Studiet vil sikre at studentene omsetter teorien til praksis.